jueves, 14 de agosto de 2008

Biache ta Mallorca: Abión

En realidá o biache en abión estió una mierda.
Salié de casa con uns pantalonez, taconaz y una camisa, abotonata a la espalda de muselina blanca, que dixaban intuir os míos mis pezons dreitos. Los teneba asinas dende que dezidié d’ir a besitar a o mío ombre. Belún a o que eba conoxito de boteiboleo y a o que encara no eba bisto en presona.
No yera o bestuache más comodo ta biachar, lo reconoxco, pero sí yera o más adecuato ta causar una buena y calién primer impresión a l’ombre que m’asperaba. A l’ombre que m’asperaba, y a cuasi toz os que tenesen güellos.
Cara ta l’aeropuerto paré cuenta que yera chocante a la chen, e ixo m’exzitaba muito. Notar as miradas que se fincaban en o mío bufón, notar as mías tetas saltar libres a cada trango, me feba sentir sexy. Sabeba que le fería goyo e ixo me feba poderosa.
Pero as tres oras d’abión estioron orribles. O mío posiento yera a o canto d’un siñor gran, de bels 50 años mal portatos. Un d’ixos gordos sudorosos con farcha de bendedor d’aseguranzas. De pelo graxo, cara graxa… tot graxo. Con unas mans granizas y gordas que no feban que sobater-sen a camisa ta biyer si asinas calmaba a calor de dentro de l’abión.
Feba tanta calor que a parte d’o mío cuerpo que quedaba libre d’a ropa, ye dezir, muita, se me pegaba a os posientos. O tanga yera mullato de tot, debito a la sudor, pero más que más debito a o plazer adebantato que me produziba conoxer a mío desconoxito. Ixa exzitazión que m’eba tenito tota la nuet sin adormir, tocando-me como si estase él qui me tocaba, buquindo-me como si o plastico de os míos chuguetes estase a suya polla.
No sé cuan emprenzipió tot, me pienso que me quedé adormita, dimpués de fer-me barios whiskis que a beroya azafata s’eba encargato de trayer-me y que o bendedor d’aseseguranzas, a tamas de no aber parlato con él, eba insistito en pagar.
No sé cuan emprenzipió, pero noté a suya man sudorosa en a mía garra, yo, esmachinando que yera la d’o mío mallorquín le dixé fer, me mormostiaba no sé guaire bien qué a l’uído con ixa boz pastosa que tienen os bendedors d’aseguranzas, me deseparó as garras y emprenzipió a fer-les fiestas, cada morisqueta abracaba más enta alto, cara morisqueta pretaba más.
Yo ya no podeba dezir no, eba dentrato en ixe punto de no tornada en o que pierdo de tot a nozión de o correcto y o incorrecto, o bueno y o malo, o digno y o indigno. Os mormosteos se tornoron órdens, a man s’esbarizó entre os míos pantalonez, apartando o tanga y cubrindo a mía natura caramollera de deseyo.
Sin guaire delicadeza fincó os suyos didos en o mío sexo, rozando mi clitoris furamén, tan furo, que cada begata que lo feba yo me retorzeba, no sé si de mal u de plazer, u as dos cosas.
Con a suya man libre sucheto a la mía y la fizo benir dica os suyos pantalons, que ya yeran desabotantos. Emprenzipié a masturbar-lo, notando claramén o recorrito d’a suya bena. Notando que cada begata yera más exzitato. Azeleró lo ritmo de bombeyo en o mío coño, tota la dolor eba desaparexito y sólo quedaba que o plazer, un plazer que yo miraba que no se m’eslampase por os labios, pero cuan arribó a oleata d’espasmos estió imposible mantener a boca zarrata y bi salioron uns xalfegos que o mío bendedor imitó, emplindo-me as mans d’o suyo lemos pegalloso. Indignadisma por aber-me obligato a fer ixo, le fotié un lapo y me metié a ropa. El, feba a resiqueta, se me miró de bislai y continó leyendo a rebista. En a resta d’o biache nomás pensé en o que m’asperaba aquel cabo de semana…

TRADUCCION: Onsera

No hay comentarios: